Պռոշյան համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները  (թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակիցը տվյալ գոտում Դ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Ե.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Ե=ԱxԲxԳxԴ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը
0

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
1110 1.1 Գույքային հարկեր անշարժ գույքից (տող 1111 + տող 1112), այդ թվում` 90011500291823359.2Տարեկան  Ընտրել
1111 Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար 90011510715413743.5Տարեկան  Ընտրել
1112 Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար 9001151070149615.7Տարեկան  Ընտրել
1132 ա) Համայնքի տարածքում նոր շենքերի, շինությունների (ներառյալ ոչ հիմնական) շինարարություն (տեղադրման) թույլտվության համար (տող 1133 + տող 1334), որից` 900115107170800Տարեկան  Ընտրել
1139 զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար 9001151071961920Տարեկան  Ընտրել
1140 է) Համայնքի տարածքում առևտրի, հանրային սննդի, զվարճանքի, շահումով խաղերի և վիճակախաղերի կազմակերպման օբյեկտները, բաղնիքները (սաունաները), խաղատները ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար 900115107220270Տարեկան  Ընտրել
1251 ա) Պետական բյուջեից ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող դոտացիաներ 900115107089114582.9Տարեկան  Ընտրել
1257 գ) Պետական բյուջեից տրամադրվող նպատակային հատկացումներ (սուբվենցիաներ) 90011510708990780.3Տարեկան  Ընտրել
1331 Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձավճարներ 9001151070221996.6Տարեկան  Ընտրել
1351 Տեղական վճարներ/աղբահանություն/ 90011500102541294Տարեկան  Ընտրել
1393 Օրենքով և իրավական այլ ակտերով սահմանված` համայնքի բյուջեի մուտքագրման ենթակա այլ եկամուտներ 900115107063610Տարեկան  Ընտրել
1121Ա Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար (իրավաբանական անձանցից) 90011500205821427.8Տարեկան  Ընտրել
2120 Ֆոնդային բյուջեի տարեսկզբի ազատ մնացորդ 900116107021188549Տարեկան  Ընտրել
1137Ա - ոգելից և ալկոհոլային խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 900115107188306Տարեկան  Ընտրել
1137Բ - ծխախոտի արտադր. վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 900115107188268Տարեկան  Ընտրել
1140Բ -հանրային սնունդի և զվարճանքի օբյեկտների համար 900115001399146Տարեկան  Ընտրել
1351Ա -տեղական վճարներ հողհատկացման չափագրման համար 90010520130614656.7Տարեկան  Ընտրել
1142Գ - այլ արտաքին գովազդի համար 900115107113183.6Տարեկան  Ընտրել
1353 Տեղական վճարներ/մանկ ծնող վճար/ 9001150016216150Տարեկան  Ընտրել

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՏԻՆԵՐ
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ